පරිශීලක:Emijrp/List of Wikipedians by number of edits (bots included)

For a list excluding bots, see User:Emijrp/List of Wikipedians by number of edits.

For a global list, see meta:User:Emijrp/List of Wikimedians by number of edits.

Users who don't wish to be on this list can add themselves to this anonymizing list for future versions.

Users who have not edited for at least 30 days are in gray.

This page was last updated in 2012-06-20.

# User Edits
1 Student.IRQUE.UOC 20857
2 බිඟුවා 15087
3 Singhalawap (Admin) 10772
4 ෆෙලිඩේ 7789
5 තඹරු විජේසේකර 6924
6 පසිඳු කාවින්ද 6232
7 චතුනි අලහප්පෙරුම 5824
8 ශ්වෙත 5371
9 Lee (Admin) 5142
10 Xqbot (Bot) 4597
11 Luckas-bot (Bot) 4286
12 EmausBot (Bot) 3593
13 KyluBot (Bot) 2619
14 අස්ලාන් 2515
15 MerlIwBot (Bot) 2239
16 VolkovBot (Bot) 2188
17 WikitanvirBot (Bot) 2093
18 TXiKiBoT (Bot) 2060
19 Srimalpunchi 1905
20 SieBot (Bot) 1867
21 Salin813 1560
22 Nirman 1445
23 ArthurBot (Bot) 1127
24 නන්දිමිතුරු 1024
25 JAnDbot (Bot) 965
26 සමන් 946
27 FoxBot (Bot) 922
28 උපුල් 913
29 Asiri wiki (Admin) 896
30 ZéroBot (Bot) 888
31 අනංගයා 878
32 Vishvax 844
33 Anuranga7 781
34 Escarbot (Bot) 766
35 Nalmanthi 737
36 Kumudupinto 685
37 Chanakal 669
38 Ruwan 663
39 සදීප 628
40 දසනැබළයෝ 622
41 Bhaghi1972 618
42 Svm1 63 607
43 Kylu 580
44 Shane44 579
45 Snowolfd4 533
46 Masu7 529
47 GedawyBot (Bot) 515
48 Ripchip Bot (Bot) 484
49 MelancholieBot (Bot) 463
50 Hase1990 441
51 Anandawardhana 437
52 Thijssie!bot (Bot) 436
53 සබර 414
54 Sachith Dilshan Kaluwitharana 415
55 KamikazeBot (Bot) 407
56 උකුස්සා 407
57 MastiBot (Bot) 393
58 HRoestBot (Bot) 383
59 Shameermbm 377
60 හංසක123 377
61 Idioma-bot (Bot) 365
62 Rmcbanda 365
63 CommonsDelinker (Bot) 354
64 Buddhikadissanayake 354
65 ChanakaW 350
66 RedBot (Bot) 325
67 Lahiru k 323
68 Shaakunthala 306
69 Movses-bot (Bot) 304
70 Charithjayanada 295
71 Mjbmrbot (Bot) 293
72 Lankadeepa 282
73 AlleborgoBot (Bot) 277
74 නිපුන දොඩන්තැන්න 275
75 Asintha.IQURE.UOC 273
76 W.n. sandamali 270
77 Pathoschild 259
78 ගිල්ගමෙෂ් 254
79 Vagobot (Bot) 251
80 Kalyanamithra 250
81 BinguBot (Bot) 250
82 දොන් මැනුවෙල් තිවංකා 244
83 Pradeepmaduranga 240
84 BotMultichill (Bot) 239
85 Alexbot (Bot) 239
86 Synthebot (Bot) 239
87 Chathuri.IRQUE.UOC 230
88 Micdeva 227
89 පසිදු කාවින්ද 221
90 Samanthi.IRRQUE.UOC 219
91 TjBot (Bot) 214
92 Chathurank 211
93 Nirukshika Sandamali.IRQUE.UOC 210
94 සම්පත් සිටිනාමලුව 210
95 SilvonenBot (Bot) 209
96 Dinamik-bot (Bot) 209
97 Ptbotgourou (Bot) 207
98 Niluka Sandamali.IRQUE.UOC 207
99 Rubinbot (Bot) 203
100 Major Keith 200
101 Gayani.IRQUE.uoc 199