මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

10 මැයි 2012

6 මැයි 2012

5 මැයි 2012

1 මැයි 2012

28 අප්‍රේල් 2012

24 අප්‍රේල් 2012

13 අප්‍රේල් 2012

9 අප්‍රේල් 2012

7 අප්‍රේල් 2012

5 අප්‍රේල් 2012

28 මාර්තු 2012

27 මාර්තු 2012

18 මාර්තු 2012

10 මාර්තු 2012

3 මාර්තු 2012

17 පෙබරවාරි 2012

12 පෙබරවාරි 2012

10 පෙබරවාරි 2012

7 පෙබරවාරි 2012

6 පෙබරවාරි 2012

5 පෙබරවාරි 2012

4 පෙබරවාරි 2012

1 පෙබරවාරි 2012

30 ජනවාරි 2012

28 ජනවාරි 2012

27 ජනවාරි 2012

25 ජනවාරි 2012

24 ජනවාරි 2012

23 ජනවාරි 2012

20 ජනවාරි 2012

19 ජනවාරි 2012

18 ජනවාරි 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/WikitanvirBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි