මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

5 මාර්තු 2013

3 මාර්තු 2013

25 පෙබරවාරි 2013

10 පෙබරවාරි 2013

9 පෙබරවාරි 2013

8 පෙබරවාරි 2013

16 ජනවාරි 2013

8 ජනවාරි 2013

29 දෙසැම්බර් 2012

28 දෙසැම්බර් 2012

27 දෙසැම්බර් 2012

26 දෙසැම්බර් 2012

25 දෙසැම්බර් 2012

15 දෙසැම්බර් 2012

2 දෙසැම්බර් 2012

24 නොවැම්බර් 2012

21 නොවැම්බර් 2012

18 නොවැම්බර් 2012

8 නොවැම්බර් 2012

7 නොවැම්බර් 2012

2 නොවැම්බර් 2012

22 ඔක්තෝබර් 2012

20 ඔක්තෝබර් 2012

19 ඔක්තෝබර් 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Idioma-bot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි