ආයු‍‍බෝවන්!

si-n මෙම පරිශිලකයාගේ මව්බස සිංහල භාෂාවයි.
To contact me, please leave me a new message or email me.


Shortcuts
විශේෂ:Emailuser/Lahiru kNuvola apps korn.png
පරිශීලක සාකච්ඡාව:Lahiru kCrystal 128 kaddressbook.png
en:User:Lahiru k/ToolsIcon tools.png
පරිශීලක:Lahiru k/monobook.jsNuvola mimetypes source.png
පරිශීලක:Lahiru k/monobook.cssNuvola mimetypes source css.png

දෝෂය: රූපය අනීතිකයි නැතිනම් නොපවතියි

දෝෂය: රූපය අනීතිකයි නැතිනම් නොපවතියි


Hot links
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Lahiru_k&oldid=12082" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි