මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

27 ජනවාරි 2013

26 ජනවාරි 2013

24 ජනවාරි 2013

22 ජනවාරි 2013

21 ජනවාරි 2013

18 ජනවාරි 2013

6 ජනවාරි 2013

5 ජනවාරි 2013

4 ජනවාරි 2013

3 ජනවාරි 2013

2 ජනවාරි 2013

1 ජනවාරි 2013

31 දෙසැම්බර් 2012

30 දෙසැම්බර් 2012

29 දෙසැම්බර් 2012

28 දෙසැම්බර් 2012

3 දෙසැම්බර් 2012

1 දෙසැම්බර් 2012

24 නොවැම්බර් 2012

16 නොවැම්බර් 2012

15 නොවැම්බර් 2012

29 අගෝස්තු 2012

28 අගෝස්තු 2012

27 අගෝස්තු 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/KamikazeBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි