මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

30 මැයි 2020

29 ඔක්තෝබර් 2015

27 ඔක්තෝබර් 2015

26 ඔක්තෝබර් 2015

7 ඔක්තෝබර් 2015

10 අගෝස්තු 2015

9 අගෝස්තු 2015

8 අගෝස්තු 2015

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Buddhikadissanayake" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි