මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

17 දෙසැම්බර් 2012

17 අගෝස්තු 2012

2 අගෝස්තු 2012

15 අප්‍රේල් 2012

11 අප්‍රේල් 2012

27 මාර්තු 2012

25 පෙබරවාරි 2012

9 පෙබරවාරි 2012

17 දෙසැම්බර් 2011

28 ඔක්තෝබර් 2011

20 ඔක්තෝබර් 2011

16 ඔක්තෝබර් 2011

15 ඔක්තෝබර් 2011

12 ඔක්තෝබර් 2011

10 ඔක්තෝබර් 2011

8 ඔක්තෝබර් 2011

2 ඔක්තෝබර් 2011

1 ඔක්තෝබර් 2011

30 සැප්තැම්බර් 2011

22 සැප්තැම්බර් 2011

27 අගෝස්තු 2011

26 අගෝස්තු 2011

24 අගෝස්තු 2011

3 අගෝස්තු 2011

31 ජූලි 2011

18 ජූලි 2011

14 ජූලි 2011

6 ජූලි 2011

5 ජූලි 2011

29 ජූනි 2011

9 ජූනි 2011

18 අප්‍රේල් 2011

19 පෙබරවාරි 2011

18 පෙබරවාරි 2011

17 පෙබරවාරි 2011

9 ජනවාරි 2011

8 ජනවාරි 2011

19 දෙසැම්බර් 2010

14 දෙසැම්බර් 2010

12 දෙසැම්බර් 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/SilvonenBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි