මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

19 සැප්තැම්බර් 2012

7 මැයි 2012

30 අප්‍රේල් 2012

25 අප්‍රේල් 2012

19 අප්‍රේල් 2012

11 අප්‍රේල් 2012

10 අප්‍රේල් 2012

9 අප්‍රේල් 2012

5 අප්‍රේල් 2012

3 අප්‍රේල් 2012

30 මාර්තු 2012

29 මාර්තු 2012

28 මාර්තු 2012

27 මාර්තු 2012

26 මාර්තු 2012

15 මාර්තු 2012

14 මාර්තු 2012

12 මාර්තු 2012

11 මාර්තු 2012

7 මාර්තු 2012

6 මාර්තු 2012

5 මාර්තු 2012

2 මාර්තු 2012

1 මාර්තු 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Vagobot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි