මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

17 සැප්තැම්බර් 2021

10 සැප්තැම්බර් 2021

9 සැප්තැම්බර් 2021

8 සැප්තැම්බර් 2021

7 සැප්තැම්බර් 2021

3 සැප්තැම්බර් 2021

28 අගෝස්තු 2021

15 අගෝස්තු 2021

14 අගෝස්තු 2021

10 අගෝස්තු 2021

8 අගෝස්තු 2021

4 අගෝස්තු 2021

3 අගෝස්තු 2021

2 අගෝස්තු 2021

29 ජූලි 2021

27 ජූලි 2021

26 ජූලි 2021

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Lee" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි