මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

15 පෙබරවාරි 2013

14 පෙබරවාරි 2013

13 පෙබරවාරි 2013

12 පෙබරවාරි 2013

11 පෙබරවාරි 2013

10 පෙබරවාරි 2013

9 පෙබරවාරි 2013

8 පෙබරවාරි 2013

7 පෙබරවාරි 2013

21 ජනවාරි 2013

19 ජනවාරි 2013

15 ජනවාරි 2013

11 ජනවාරි 2013

4 ජනවාරි 2013

27 දෙසැම්බර් 2012

22 දෙසැම්බර් 2012

21 නොවැම්බර් 2012

12 නොවැම්බර් 2012

1 නොවැම්බර් 2012

12 ඔක්තෝබර් 2012

11 ඔක්තෝබර් 2012

18 සැප්තැම්බර් 2012

7 සැප්තැම්බර් 2012

23 අගෝස්තු 2012

20 අගෝස්තු 2012

31 ජූලි 2012

24 ජූලි 2012

26 ජූනි 2012

14 ජූනි 2012

10 ජූනි 2012

4 ජූනි 2012

24 මැයි 2012

19 මාර්තු 2012

18 මාර්තු 2012

17 මාර්තු 2012

12 මාර්තු 2012

11 මාර්තු 2012

28 පෙබරවාරි 2012

27 පෙබරවාරි 2012

26 පෙබරවාරි 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/HRoestBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි