මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

7 අගෝස්තු 2010

16 දෙසැම්බර් 2008

3 දෙසැම්බර් 2008

24 නොවැම්බර් 2008

21 නොවැම්බර් 2008

19 නොවැම්බර් 2008

3 ඔක්තෝබර් 2008

25 සැප්තැම්බර් 2008

23 සැප්තැම්බර් 2008

21 සැප්තැම්බර් 2008

20 සැප්තැම්බර් 2008

18 සැප්තැම්බර් 2008

9 සැප්තැම්බර් 2008

8 සැප්තැම්බර් 2008

22 අගෝස්තු 2008

18 අගෝස්තු 2008

14 අගෝස්තු 2008

28 ජූලි 2008

27 ජූලි 2008

24 ජූලි 2008

22 ජූලි 2008

15 ජූලි 2008

8 ජූලි 2008

4 ජූලි 2008

2 ජූලි 2008

30 ජූනි 2008

29 ජූනි 2008

28 ජූනි 2008

27 ජූනි 2008

24 ජූනි 2008

22 ජූනි 2008

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/AlleborgoBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි