මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

21 අගෝස්තු 2012

15 අගෝස්තු 2012

14 අගෝස්තු 2012

13 අගෝස්තු 2012

9 අගෝස්තු 2012

7 අගෝස්තු 2012

6 අගෝස්තු 2012

3 අගෝස්තු 2012

2 අගෝස්තු 2012

1 අගෝස්තු 2012

31 ජූලි 2012

25 ජූලි 2012

24 ජූලි 2012

23 ජූලි 2012

18 ජූලි 2012

17 ජූලි 2012

16 ජූලි 2012

15 ජූලි 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/RedBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි