මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

13 ඔක්තෝබර් 2016

10 ඔක්තෝබර් 2016

8 ඔක්තෝබර් 2016

7 ඔක්තෝබර් 2016

28 සැප්තැම්බර් 2016

25 සැප්තැම්බර් 2016

14 සැප්තැම්බර් 2016

13 සැප්තැම්බර් 2016

10 සැප්තැම්බර් 2016

9 සැප්තැම්බර් 2016

30 අගෝස්තු 2016

27 අගෝස්තු 2016

26 අගෝස්තු 2016

25 අගෝස්තු 2016

3 අගෝස්තු 2016

31 ජූලි 2016

29 ජූලි 2016

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/අනංගයා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි