මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

18 මාර්තු 2012

17 මාර්තු 2012

15 මාර්තු 2012

13 මාර්තු 2012

12 මාර්තු 2012

11 මාර්තු 2012

9 මාර්තු 2012

29 පෙබරවාරි 2012

27 පෙබරවාරි 2012

26 පෙබරවාරි 2012

25 පෙබරවාරි 2012

24 පෙබරවාරි 2012

21 පෙබරවාරි 2012

15 පෙබරවාරි 2012

1 දෙසැම්බර් 2011

27 නොවැම්බර් 2011

24 නොවැම්බර් 2011

22 නොවැම්බර් 2011

21 නොවැම්බර් 2011

15 නොවැම්බර් 2011

8 සැප්තැම්බර් 2011

7 සැප්තැම්බර් 2011

6 සැප්තැම්බර් 2011

5 සැප්තැම්බර් 2011

4 සැප්තැම්බර් 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Movses-bot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි