මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

14 සැප්තැම්බර් 2010

11 අගෝස්තු 2010

4 අගෝස්තු 2010

3 අගෝස්තු 2010

29 ජූලි 2010

23 ජූලි 2010

21 ජූලි 2010

9 සැප්තැම්බර් 2009

1 සැප්තැම්බර් 2009

25 අගෝස්තු 2009

15 අගෝස්තු 2009

28 ජූලි 2009

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/දසනැබළයෝ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි