මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

28 ජනවාරි 2019

7 පෙබරවාරි 2018

30 ජනවාරි 2018

28 ජනවාරි 2018

13 දෙසැම්බර් 2017

12 දෙසැම්බර් 2017

3 නොවැම්බර් 2017

23 ජූනි 2017

29 මැයි 2017

26 ඔක්තෝබර් 2015

16 ඔක්තෝබර් 2015

30 ඔක්තෝබර් 2013

24 ජූනි 2012

5 මාර්තු 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Anandawardhana" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි