මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

18 පෙබරවාරි 2012

17 පෙබරවාරි 2012

16 පෙබරවාරි 2012

15 පෙබරවාරි 2012

14 පෙබරවාරි 2012

13 පෙබරවාරි 2012

11 පෙබරවාරි 2012

10 පෙබරවාරි 2012

9 පෙබරවාරි 2012

8 පෙබරවාරි 2012

7 පෙබරවාරි 2012

6 පෙබරවාරි 2012

5 පෙබරවාරි 2012

4 පෙබරවාරි 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Ripchip_Bot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි