මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

4 දෙසැම්බර් 2021

27 නොවැම්බර් 2021

22 නොවැම්බර් 2021

9 නොවැම්බර් 2021

8 නොවැම්බර් 2021

31 ඔක්තෝබර් 2021

28 ඔක්තෝබර් 2021

21 ඔක්තෝබර් 2021

20 ඔක්තෝබර් 2021

16 ඔක්තෝබර් 2021

13 ඔක්තෝබර් 2021

11 ඔක්තෝබර් 2021

1 ඔක්තෝබර් 2021

26 සැප්තැම්බර් 2021

25 සැප්තැම්බර් 2021

24 සැප්තැම්බර් 2021

18 සැප්තැම්බර් 2021

13 සැප්තැම්බර් 2021

12 සැප්තැම්බර් 2021

8 සැප්තැම්බර් 2021

6 සැප්තැම්බර් 2021

2 සැප්තැම්බර් 2021

25 අගෝස්තු 2021

21 අගෝස්තු 2021

18 අගෝස්තු 2021

17 අගෝස්තු 2021

10 අගෝස්තු 2021

5 අගෝස්තු 2021

1 අගෝස්තු 2021

28 ජූලි 2021

27 ජූලි 2021

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/CommonsDelinker" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි