මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

18 ඔක්තෝබර් 2020

14 ඔක්තෝබර් 2020

12 ඔක්තෝබර් 2020

7 ඔක්තෝබර් 2020

5 ඔක්තෝබර් 2020

3 ඔක්තෝබර් 2020

26 සැප්තැම්බර් 2020

23 සැප්තැම්බර් 2020

15 සැප්තැම්බර් 2020

7 සැප්තැම්බර් 2020

1 සැප්තැම්බර් 2020

30 අගෝස්තු 2020

29 අගෝස්තු 2020

21 අගෝස්තු 2020

17 අගෝස්තු 2020

9 අගෝස්තු 2020

8 අගෝස්තු 2020

7 අගෝස්තු 2020

6 අගෝස්තු 2020

5 අගෝස්තු 2020

3 අගෝස්තු 2020

29 ජූලි 2020

27 ජූලි 2020

26 ජූලි 2020

23 ජූලි 2020

22 ජූලි 2020

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/CommonsDelinker" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි