මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

16 ජනවාරි 2007

14 ජනවාරි 2007

9 ජනවාරි 2007

8 ජනවාරි 2007

7 ජනවාරි 2007

31 දෙසැම්බර් 2006

19 දෙසැම්බර් 2006

14 දෙසැම්බර් 2006

12 දෙසැම්බර් 2006

8 දෙසැම්බර් 2006

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Ruwan" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි