මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

20 ජනවාරි 2013

6 ජනවාරි 2013

1 ජනවාරි 2013

27 දෙසැම්බර් 2012

26 දෙසැම්බර් 2012

16 දෙසැම්බර් 2012

10 දෙසැම්බර් 2012

25 නොවැම්බර් 2012

24 නොවැම්බර් 2012

16 නොවැම්බර් 2012

13 නොවැම්බර් 2012

7 නොවැම්බර් 2012

4 නොවැම්බර් 2012

3 නොවැම්බර් 2012

2 නොවැම්බර් 2012

1 නොවැම්බර් 2012

30 ඔක්තෝබර් 2012

27 ඔක්තෝබර් 2012

25 ඔක්තෝබර් 2012

23 ඔක්තෝබර් 2012

21 ඔක්තෝබර් 2012

17 ඔක්තෝබර් 2012

15 ඔක්තෝබර් 2012

13 ඔක්තෝබර් 2012

9 ඔක්තෝබර් 2012

8 ඔක්තෝබර් 2012

6 ඔක්තෝබර් 2012

4 ඔක්තෝබර් 2012

1 ඔක්තෝබර් 2012

24 සැප්තැම්බර් 2012

20 සැප්තැම්බර් 2012

13 සැප්තැම්බර් 2012

24 අගෝස්තු 2012

23 ජූනි 2012

20 ජූනි 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Synthebot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි