මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

22 සැප්තැම්බර් 2021

19 සැප්තැම්බර් 2021

11 සැප්තැම්බර් 2021

6 සැප්තැම්බර් 2021

2 සැප්තැම්බර් 2021

14 අගෝස්තු 2021

13 අගෝස්තු 2021

10 අගෝස්තු 2021

4 අගෝස්තු 2021

22 ජූලි 2021

20 ජූලි 2021

19 ජූලි 2021

16 ජූලි 2021

21 ජූනි 2021

20 ජූනි 2021

16 ජූනි 2021

13 ජූනි 2021

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/EmausBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි