මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

26 ඔක්තෝබර් 2020

25 සැප්තැම්බර් 2020

17 සැප්තැම්බර් 2020

13 සැප්තැම්බර් 2020

11 සැප්තැම්බර් 2020

10 සැප්තැම්බර් 2020

7 අගෝස්තු 2020

19 ජූලි 2020

14 ජූලි 2020

21 ජූනි 2020

12 ජූනි 2020

9 ජූනි 2020

26 මැයි 2020

7 මැයි 2020

6 මැයි 2020

5 මැයි 2020

20 අප්‍රේල් 2020

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Xqbot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි