මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

26 මැයි 2020

7 මැයි 2020

6 මැයි 2020

5 මැයි 2020

20 අප්‍රේල් 2020

13 අප්‍රේල් 2020

12 අප්‍රේල් 2020

6 අප්‍රේල් 2020

5 අප්‍රේල් 2020

4 අප්‍රේල් 2020

3 අප්‍රේල් 2020

2 අප්‍රේල් 2020

1 අප්‍රේල් 2020

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Xqbot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි