මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

5 මාර්තු 2013

4 මාර්තු 2013

28 පෙබරවාරි 2013

27 පෙබරවාරි 2013

25 පෙබරවාරි 2013

24 පෙබරවාරි 2013

10 පෙබරවාරි 2013

9 පෙබරවාරි 2013

8 පෙබරවාරි 2013

4 පෙබරවාරි 2013

3 පෙබරවාරි 2013

30 ජනවාරි 2013

29 ජනවාරි 2013

15 ජනවාරි 2013

14 ජනවාරි 2013

11 ජනවාරි 2013

10 ජනවාරි 2013

9 ජනවාරි 2013

7 ජනවාරි 2013

16 දෙසැම්බර් 2012

13 දෙසැම්බර් 2012

9 දෙසැම්බර් 2012

29 නොවැම්බර් 2012

26 නොවැම්බර් 2012

25 නොවැම්බර් 2012

21 නොවැම්බර් 2012

19 නොවැම්බර් 2012

18 නොවැම්බර් 2012

10 නොවැම්බර් 2012

4 නොවැම්බර් 2012

1 නොවැම්බර් 2012

26 ඔක්තෝබර් 2012

23 ඔක්තෝබර් 2012

20 ඔක්තෝබර් 2012

12 ඔක්තෝබර් 2012

5 ඔක්තෝබර් 2012

29 සැප්තැම්බර් 2012

23 සැප්තැම්බර් 2012

17 සැප්තැම්බර් 2012

14 සැප්තැම්බර් 2012

12 සැප්තැම්බර් 2012

9 සැප්තැම්බර් 2012

7 සැප්තැම්බර් 2012

1 සැප්තැම්බර් 2012

29 අගෝස්තු 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Rubinbot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි