මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

30 ජූලි 2012

29 ජූලි 2012

25 අප්‍රේල් 2012

24 අප්‍රේල් 2012

23 අප්‍රේල් 2012

6 අප්‍රේල් 2012

3 අප්‍රේල් 2012

31 මාර්තු 2012

30 මාර්තු 2012

29 මාර්තු 2012

22 මාර්තු 2012

19 මාර්තු 2012

18 මාර්තු 2012

17 මාර්තු 2012

16 මාර්තු 2012

9 මාර්තු 2012

8 මාර්තු 2012

6 මාර්තු 2012

4 මාර්තු 2012

2 මාර්තු 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Thijssie!bot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි