මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

28 නොවැම්බර් 2009

27 නොවැම්බර් 2009

26 නොවැම්බර් 2009

25 නොවැම්බර් 2009

24 නොවැම්බර් 2009

21 නොවැම්බර් 2009

20 නොවැම්බර් 2009

18 නොවැම්බර් 2009

17 නොවැම්බර් 2009

16 නොවැම්බර් 2009

14 නොවැම්බර් 2009

13 නොවැම්බර් 2009

12 නොවැම්බර් 2009

9 නොවැම්බර් 2009

7 නොවැම්බර් 2009

4 නොවැම්බර් 2009

2 නොවැම්බර් 2009

31 ඔක්තෝබර් 2009

30 ඔක්තෝබර් 2009

29 ඔක්තෝබර් 2009

26 ඔක්තෝබර් 2009

25 ඔක්තෝබර් 2009

24 ඔක්තෝබර් 2009

23 ඔක්තෝබර් 2009

22 ඔක්තෝබර් 2009

20 ඔක්තෝබර් 2009

18 ඔක්තෝබර් 2009

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/MelancholieBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි