මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

15 පෙබරවාරි 2013

14 පෙබරවාරි 2013

12 පෙබරවාරි 2013

7 පෙබරවාරි 2013

5 පෙබරවාරි 2013

4 පෙබරවාරි 2013

28 ජනවාරි 2013

26 ජනවාරි 2013

24 ජනවාරි 2013

17 ජනවාරි 2013

5 ජනවාරි 2013

4 ජනවාරි 2013

30 දෙසැම්බර් 2012

13 නොවැම්බර් 2012

11 නොවැම්බර් 2012

10 නොවැම්බර් 2012

6 නොවැම්බර් 2012

3 නොවැම්බර් 2012

2 නොවැම්බර් 2012

30 ඔක්තෝබර් 2012

17 ඔක්තෝබර් 2012

8 ඔක්තෝබර් 2012

7 ඔක්තෝබර් 2012

5 ඔක්තෝබර් 2012

4 ඔක්තෝබර් 2012

3 ඔක්තෝබර් 2012

24 සැප්තැම්බර් 2012

17 සැප්තැම්බර් 2012

9 සැප්තැම්බර් 2012

5 සැප්තැම්බර් 2012

4 සැප්තැම්බර් 2012

2 සැප්තැම්බර් 2012

25 අගෝස්තු 2012

23 අගෝස්තු 2012

22 අගෝස්තු 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Ptbotgourou" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි