මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

31 අගෝස්තු 2011

28 අගෝස්තු 2011

23 අගෝස්තු 2011

2 අගෝස්තු 2011

31 ජූලි 2011

16 ජූලි 2011

27 නොවැම්බර් 2010

21 නොවැම්බර් 2010

18 නොවැම්බර් 2010

8 නොවැම්බර් 2010

26 සැප්තැම්බර් 2010

10 අගෝස්තු 2010

25 ජූලි 2010

18 ජූලි 2010

13 ජූලි 2010

8 ජූලි 2010

5 ජූලි 2010

29 ජූනි 2010

28 ජූනි 2010

26 ජූනි 2010

22 ජූනි 2010

13 ජූනි 2010

12 ජූනි 2010

4 ජූනි 2010

1 ජූනි 2010

24 මැයි 2010

22 මැයි 2010

19 මැයි 2010

10 මැයි 2010

1 මැයි 2010

30 අප්‍රේල් 2010

28 අප්‍රේල් 2010

26 අප්‍රේල් 2010

24 අප්‍රේල් 2010

19 අප්‍රේල් 2010

10 අප්‍රේල් 2010

9 අප්‍රේල් 2010

6 අප්‍රේල් 2010

28 මාර්තු 2010

25 මාර්තු 2010

24 මාර්තු 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Alexbot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි