මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

9 අගෝස්තු 2013

8 අගෝස්තු 2013

7 අගෝස්තු 2013

6 අගෝස්තු 2013

5 අගෝස්තු 2013

3 අගෝස්තු 2013

2 අගෝස්තු 2013

1 අගෝස්තු 2013

19 ජූලි 2013

18 ජූලි 2013

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/MerlIwBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි