මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

5 ඔක්තෝබර් 2010

30 සැප්තැම්බර් 2010

29 සැප්තැම්බර් 2010

27 සැප්තැම්බර් 2010

26 සැප්තැම්බර් 2010

25 සැප්තැම්බර් 2010

24 සැප්තැම්බර් 2010

22 සැප්තැම්බර් 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/චතුනි_අලහප්පෙරුම" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි