මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

4 ජූනි 2014

1 නොවැම්බර් 2011

26 ඔක්තෝබර් 2011

24 ඔක්තෝබර් 2011

17 ඔක්තෝබර් 2011

14 ඔක්තෝබර් 2011

13 ඔක්තෝබර් 2011

10 ඔක්තෝබර් 2011

5 ඔක්තෝබර් 2011

4 ඔක්තෝබර් 2011

1 ඔක්තෝබර් 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Shameermbm" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි