ඉරිදා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්ද

මෙය, ජනවාරි 1 දින ඉරිදා දිනයකින් ඇරඹෙන ඕනෑම සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් (ඩොමිනිකල් අකුර A) සඳහා හෝ, “දෛවෝපගත දිනය” අඟහරුවාදා දිනයක් වන ඕනෑම වසරක් සඳහා දින දසුන වෙයි.
නිදසුන්: ග්‍රෙගෝරියානු අවුරුදු 1989, 1995, 2006 සහ 2017[1] හෝ ජූලියානු අවුරුදු 1917. (පහළ වගු බලන්න.)

සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් යනු, දින 365 කින් සමන්විත වසරක් වන අතර, වෙනත් වචන වලින් පවසතොත්, අධික අවුරුද්දක් නොවන වසරකි.

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
සහස්‍රය ශතකය ග්‍රෙගෝරියානු වසර [1]
2වන සහස්‍රය: 18වන සියවස: 1758 1769 1775 1786 1797
2වන සහස්‍රය: 19වන සියවස: 1809 1815 1826 1837 1843 1854 1865 1871 1882 1893 1899
2වන සහස්‍රය: 20වන සියවස: 1905 1911 1922 1933 1939 1950 1961 1967 1978 1989 1995
3වන සහස්‍රය: 21වන සියවස: 2006 2017 2023 2034 2045 2051 2062 2073 2079 2090  
3වන සහස්‍රය: 22වන සියවස: 2102 2113 2119 2130 2141 2147 2158 2169 2175 2186 2197
සහස්‍රය ශතකය ජූලියානු වසර [2]
2වන සහස්‍රය: 19වන සියවස: 1805 1811 1822 1833 1839 1850 1861 1867 1878 1889 1895
2වන සහස්‍රය: 20වන සියවස: 1906 1917 1923 1934 1951 1962 1973 1979 1990 1996  
3වන සහස්‍රය: 21වන සියවස: 2001 2007 2018 2029 2035 2046 2057 2063 2074 2091  
3වන සහස්‍රය: 22වන සියවස: 2102 2113 2119 2130 2141 2147 2158 2169 2175 2186 2197
  1. 1.0 1.1 "අ කොමන් ඉයර් බිගිනිං ඔන් සන්ඩේ ", jonstlouis.htmlplanet.com, 2011, වෙබ් පිටුව: HTMcal[permanent dead link].
  2. "කැලෙන්ඩර් ඉන් ඉයර් 1805 (රුසියාව)" (ජූලියානු දින දසුන, ඉරිදා දිනයකින් ඇරඹෙන), වෙබ් පිටුව: Julian-1805 (1919දී රුමේනියාව ජූලියානු දින දසුන භාවිතා කල අතර, රුසියාව විසින් ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුන වැළඳගති).