පෙබරවාරි 22

දිනය

පෙබරවාරි 22, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 53 වන දිනය වේ. අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 312 ඉතිරිව තිබේ (අධික අවුරුද්දක් නම් 313).

සිදුවීම්සංස්කරණය

ක්‍රි.ව. 1600 ට පෙරසංස්කරණය

ක්‍රි.ව. 1601 ත් 1900 ත් අතරසංස්කරණය

ක්‍රි.ව. 1901 ට පසුසංස්කරණය

උපත්සංස්කරණය

ක්‍රි.ව. 1600 ට පෙරසංස්කරණය

ක්‍රි.ව. 1601 ත් 1900 ත් අතරසංස්කරණය

ක්‍රි.ව. 1901 ට පසුසංස්කරණය

විපත්සංස්කරණය

ක්‍රි.ව. 1600 ට පෙරසංස්කරණය

ක්‍රි.ව. 1601 ත් 1900 ත් අතරසංස්කරණය

ක්‍රි.ව. 1901 ට පසුසංස්කරණය

නිවාඩු සහ සැමරුම්සංස්කරණය

යොමු කිරීම්සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පෙබරවාරි_22&oldid=539414" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි