පෙබරවාරි 22, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 53 වන දිනය වේ. අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 312 ඉතිරිව තිබේ (අධික අවුරුද්දක් නම් 313).

සිදුවීම් සංස්කරණය

ක්‍රි.ව. 1600 ට පෙර සංස්කරණය

ක්‍රි.ව. 1601 ත් 1900 ත් අතර සංස්කරණය

ක්‍රි.ව. 1901 ට පසු සංස්කරණය

උපත් සංස්කරණය

ක්‍රි.ව. 1600 ට පෙර සංස්කරණය

ක්‍රි.ව. 1601 ත් 1900 ත් අතර සංස්කරණය

ක්‍රි.ව. 1901 ට පසු සංස්කරණය

විපත් සංස්කරණය

ක්‍රි.ව. 1600 ට පෙර සංස්කරණය

ක්‍රි.ව. 1601 ත් 1900 ත් අතර සංස්කරණය

ක්‍රි.ව. 1901 ට පසු සංස්කරණය

නිවාඩු සහ සැමරුම් සංස්කරණය

යොමු කිරීම් සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පෙබරවාරි_22&oldid=539414" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි