අගෝස්තු 8

දිනය

අගෝස්තු 8, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 220 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 221 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 145 ඉතිරිව තිබේ .