ජූලි 19

දිනය

ජූලි 19, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 200 වන දිනය වේ (අධික අවුරුද්දක නම් 201 වන දිනය). අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 165 ඉතිරිව තිබේ .