1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ජනවාරි 24, ග්‍රෙගරි දින දසුනට අනුව අවුරුද්දේ 24 වන දිනය වේ. අවුරුද්ද අවසන් වීමට තවත් දින 341 ඉතිරිව තිබේ (අධික අවුරුද්දක් නම් 342).


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජනවාරි_24&oldid=393593" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි