සෙනසුරාදා දිනයකින් ඇරඹෙන සාමාන්‍ය අවුරුද්ද

මෙය, ජනවාරි 1 දින සෙනසුරාදා දිනයකින් ඇරඹෙන ඕනෑම සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් (ඩොමිනිකල් අකුර B) සඳහා, දින දසුන වෙයි. නිදසුන්: ග්‍රෙගෝරියානු අවුරුදු 1994, 2005, 2011 සහ 2022[1] හෝ ජූලියානු අවුරුදු 1905 සහ 1911 (පහළ වගු බලන්න). සතිය 1 ට පෙර ISO සතිය සඳහා ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ යොදා ඇත්තේ, පෙර වසර අධික අවුරුද්දක්ද නැත්ද යන වක්‍රෝත්තිය මත පදනම් කරගෙනය. එය එසේ නම් එස සතිය 53 වැන්න වන අතර, සාමාන්‍ය අවුරුද්දක් වූයේ නම් එය 52 වන සතිය වෙයි.

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
සහස්‍රය ශතකය ග්‍රෙගෝරියානු අවුරුද්ද [1]
2වන සහස්‍රය: 18වන සියවස: 1757 1763 1774 1785 1791
2වන සහස්‍රය: 19වන සියවස: 1803 1814 1825 1831 1842 1853 1859 1870 1881 1887 1898
2වන සහස්‍රය: 20වන සියවස: 1910 1921 1927 1938 1949 1955 1966 1977 1983 1994
3වන සහස්‍රය: 21වන සියවස: 2005 2011 2022 2033 2039 2050 2061 2067 2078 2089 2095
3වන සහස්‍රය: 22වන සියවස: 2101 2107 2118 2129 2135 2146 2157 2163 2174 2185 2191
සහස්‍රය ශතකය ජූලියානු වසර [2]
2වන සහස්‍රය: 19වන සියවස: 1810 1821 1827 1838 1849 1855 1866 1877 1883 1894
2වන සහස්‍රය: 20වන සියවස: 1905 1911 1922 1933 1939 1950 1961 1967 1978 1989 1995
3වන සහස්‍රය: 21වන සියවස: 2006 2017 2023 2034 2045 2051 2062 2073 2079 2090
3වන සහස්‍රය: 22වන සියවස: 2101 2107 2118 2129 2135 2146 2157 2163 2174 2185 2191


ආශ්‍රිත

සංස්කරණය
  1. 1.0 1.1 "අ කොමන් ඉයර් බිගිනිං ඔන් සැටර්ඩේ", jonstlouis.htmlplanet.com, 2011, වෙබ් පිටුව: HTMcal[permanent dead link].
  2. "කැලැන්ඩර් ඉන් ඉයර් 1810 (රුසියාව)" (ජූලියානු දින දසුන, සෙනසුරාදා දිනයෙන් ඇරඹෙන), වෙබ් පිටුව: Julian-1810 (1919දී රුමේනියාව ජූලියානු දින දසුන භාවිතා කළ අතර, රුසියාව විසින් ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුන වැළඳගති).