ප්‍රවර්ගය:සැකිල්ල ඇමතුම් තුළ අනුපිටපත් තර්ක යොදා ගනිමින් පිටු

This category contains pages with template calls that pass the same argument (parameter value) more than once, such as {{foo|bar=1|bar=2}} and {{foo|bar|1=baz}}. When the same parameter is given a value more than once in a template, only the final value of that parameter is used to display the template.

  • When checking Preview, any double parameter (and its template) will be listed in top as an error.

See Help:Duplicate parameters for more details and tips. Other venues to find duplicates:

For a list of MediaWiki-populated tracking categories, see Special:TrackingCategories.

මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න
මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න

"සැකිල්ල ඇමතුම් තුළ අනුපිටපත් තර්ක යොදා ගනිමින් පිටු" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 442 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 200 ද වෙති.

(පෙර පිටුව) (ඊළඟ පිටුව)

(පෙර පිටුව) (ඊළඟ පිටුව)

"සැකිල්ල ඇමතුම් තුළ අනුපිටපත් තර්ක යොදා ගනිමින් පිටු" ප්‍රවර්ගයේ ඇති මාධ්‍ය

මෙම ප්‍රවර්ගයට අයත් වන්නේ පහත දැක්වෙන ගොනුව පමණි.