තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා


ශ්‍රී ලංකා තැපැල් යන නාමය යටතේ ශ්‍රී ලාංකික රජයේ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව ක්‍රියාත්මක වේ.

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව
ශ්‍රී ලංකාව
ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ දෙපාර්තමේන්තුව
අයත්වන අමාත්‍යංශයසන්නිවේදන සහ තොරතුරුතාක්‍ෂණ
දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ තනතුරතැපැල්පති
[http://www.slpost.gov.lk වෙබ් අඩවිය]