චතුරංග ක්‍රීඩාව

චතුරංග ක්‍රීඩාවේ ඉත්තන්
Chess kll44.pngChess kdl44.png රජ
Chess qll44.pngChess qdl44.png මංත්‍රී/ ඇමැත්ත/ සෙන්පති
Chess rll44.pngChess rdl44.png රථ
Chess bll44.pngChess bdl44.png හස්ති / ගජ
Chess nll44.pngChess ndl44.png අස්ව
Chess pll44.pngChess pdl44.png පාබල
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8 8
7 a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7 7
6 a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6 6
5 a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5 5
4 a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4 4
3 a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3 3
2 a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2 2
1 a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
Chaturanga: The position of the pieces at the start of a game.[තහවුරු කරන්න] Note that the Ràjas do not face each other; the white Ràja starts on e1 and the black Ràja on d8.
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
8 a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8 8
7 a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7 7
6 a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6 6
5 a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5 5
4 a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4 4
3 a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3 3
2 a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2 2
1 a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1 1
Solid white.svg a b c d e f g h Solid white.svg
Ashtāpada, the uncheckered 8x8 board, sometimes with special marks, on which Chaturanga was played.

චතුරංග ක්‍රීඩාව (සංස්කෘත caturaṅga चतुरङ्ग) අතීතයේ ඉන්දියානු උපමහාද්‍වීපයහි පුවරු ක්‍රීඩාවකි. game which is presumed to be the common ancestor of the games of chess, shogi, and makruk, and related to xiangqi and janggi.

චතුරංග ක්‍රීඩාවේ මූලාරම්භය පිලිබඳව මත දෙකක් ඇත.

  1. පොදුවේ පිලිගන්නා භාරත මතය - චතුරංග ක්‍රීඩාවේ 6 වන සියවසේදී ගුප්ත අධිරාජ්‍යයහි නිර්මාණය විය. In the 7th century, it was adopted as Shatranj in Sassanid Persia, which in turn was the form that brought chess to late-medieval Europe (see Origins of chess for more information on the ancestry of chess.)
  2. හෙල හවුලේ මතය - රාවණා රජ සමයේදී නිර්මාණය විය


The exact rules of Chaturanga are not known. Chess historians suppose that the game had similar rules to those of its successor Shatranj. In particular, there is uncertainty as to the moves of the Gaja (elephant), the precursor of the Bishop in modern chess.

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  • වික්ට' අයිවන් (1999). චෙස් - මූලධර්‍ම හා තාක්‍ෂණය. ඇස්. ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ. ISBN 955-20-1806-4.

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=චතුරංග_ක්‍රීඩාව&oldid=252343" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි