මිලියනයක් යනු ලක්ෂ 10 කි. එවැනි මිලියන 1000 ක් බිලියනයකි. බිලියන 1000 ක් ට්‍රිලියන 1 කි.

1000000000000
සැකිල්ල:Numbers 100000 - 1000000
Cardinalඑක trillion
Ordinal1000000000000 වන
(එක trillionth)
BinaryN/A2
Ternary101121210112011021021110013
Quaternaryසැකිල්ල:Quaternary numeral system
Quinaryසැකිල්ල:Quinary
Senaryසැකිල්ල:Senary
OctalN/A
DuodecimalN/A
HexadecimalN/A
Vigesimalසැකිල්ල:Vigesimal
Base 36සැකිල්ල:Base 36

ට්‍රිලියන 1 = බිලියන 1000

ට්‍රිලියන 1 = මිලියනයේ ඒවා මිලියනක් (1,000,000 * 1,000,000)

ට්‍රිලියන 1 = 1,000,000,000,000

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=1000000000000_(number)&oldid=488671" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි