නිරීක්ෂණ ප්‍රවර්ග

ස්වයංක්රීයව මාධ්යවිකි මෘදුකාංග විසින් ජනාකීර්ණ වන කාණ්ඩ සොයා ගැනීමට මෙම පිටුවෙහි ලැයිස්තුගත. නාමඅවකාශය: ඔවුන්ගේ නම් මාධ්‍යවිකි අදාළ පද්ධති පණිවුඩ වෙනස් වෙනස් කළ හැක.

ට්රැකින් ප්රවර්ගය පණිවිඩය නම ප්රවර්ගය ඇතුලත් නිර්ණායක
භින්න වූ ගොනු සබැඳි සහිත පිටු(ප්‍ර 3, පිටු 1,428, ලිපි 1,487)broken-file-categoryමෙම පිටුව බිඳුණු ගොනු සබැඳිය (ගොනුව නොපවතියි විට ගොනු ඉස්මතු කරලීම සඳහා සබැඳිය) අඩංගු වේ.
සැකිල්ල ඇමතුම් තුළ අනුපිටපත් තර්ක යොදා ගනිමින් පිටු(පිටු 440, ලිපි 1)duplicate-args-category{{foo|bar=1|bar=2}} හෝ {{foo|bar|1=baz}} යනුවෙන් මෙම පිටුව සැකිල්ල එවැනි ලෙස තර්ක යොදා අනුපිටපත් ඇමතුම්, අඩංගු වේ.
පුළුල් ගැඹුරු ඉක්මවා ඇති පිටු(හිස්)expansion-depth-exceeded-categoryමෙම පිටුව උපරිම පුළුල් ගැඹුරු ඉක්මවා යයි.
අධිවැය ව්‍යාකරණ විග්‍රහ ශ්‍රිත කැඳවුම් පමණට වඩා ඇති පිටු(පිටු 12)expensive-parserfunction-categoryමෙම පිටුව ( #ifexist වැනි) බොහෝ මිල අධික විග්රහ ශ්රිතයන් කර ගනී. [: $WgExpensiveParserFunctionLimit https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit ස්වයංක්රීය ගියර් සහිත මෝටර් රථ] බලන්න.
සැඟවුණු ප්‍රවර්ග(ප්‍ර 2,768)hidden-category-categoryThe category contains __HIDDENCAT__ in its page content, which prevents it from showing up in the category links box on pages by default.
සූචිගත පිටු(පිටු 10)index-categoryමෙම පිටුව එය මත __ සූචිය __ ඇත (හා බව ධජය ඉඩ කර තිබෙන නාමඅවකාශයෙහි මිල), සහ ඒ නිසා එය සාමාන්යයෙන් නොවන තැන රොබෝවරු සුචිගත කර ඇත.
මංසල ගණන් ඉක්මවා ඇති පිටු(හිස්)node-count-exceeded-categoryමෙම පිටුව උපරිම මංසල ගණන් ඉක්මවා යයි.
සූචිගත නොකළ පිටු(ප්‍ර 41, පිටු 388, ලිපි 896)noindex-categoryඑය මත මැජික් වචනය __ NOINDEX __ ඇති අතර එම ධජය ඉඩ කර තිබෙන නාමඅවකාශයෙහි නිසා මෙම පිටුව රොබෝවරු සුචිගත කර නැත.
Pages with non-numeric formatnum arguments(පිටු 595)nonnumeric-formatnumThe page contains a non-numeric argument to the formatnum parser function.
මෙම පිටුවල, සැකිලි විචල්‍යයන් හරියාකාර දැක්වීම පැහැර හැරීම පිළිබඳ ගැටළු පවතී(හිස්)post-expand-template-argument-categoryමෙම පිටුව සැකිලි තර්කය ( {{{ෆූ}}} වැනි ත්රිත්ව සඟල යමක්,) පුළුල් කරමින් $wgMaxArticleSize වඩා විශාල වේ.
මෙම පිටු තුල, සැකිලි අඩංගු කිරීමේ ප්‍රමාණය, අවසර දී ඇති සීමා ඉක්මවා ගොස් ඇත(ප්‍ර 2, පිටු 4)post-expand-template-inclusion-categoryපිටු විශාලත්වය නිසා සමහර සැකිලි පුළුල් නැත, සියලු සැකිලි පුළුල් කරමින් $wgMaxArticleSize වඩා විශාල වේ.
Pages with disallowed DISPLAYTITLE modifications(ප්‍ර 2, පිටු 39)restricted-displaytitle-ignoredThe page has an ignored {{DISPLAYTITLE}} because it is not equivalent to the page's actual title.
Pages which use = as a template(හිස්)template-equals-categoryThe page contains {{=}} but on this wiki that does not expand to =. This usage is deprecated; a future MediaWiki version will implement {{=}} as a parser function.
Pages with template loops(පිටු 31)template-loop-categoryThe page contains a template loop, ie. a template which calls itself recursively.
Pages where the unstrip depth limit is exceeded(හිස්)unstrip-depth-categoryThe page exceeds the unstrip depth limit.
Pages where the unstrip size limit is exceeded(හිස්)unstrip-size-categoryThe page exceeds the unstrip size limit.
Pages using the EasyTimeline extension(පිටු 26)timeline-tracking-categoryThe page includes a <timeline> tag
විකිහයිරෝ දිගුව භාවිතා වන පිටු(පිටු 114)wikihiero-usage-tracking-categoryThis category is automatically added to pages that use WikiHiero extension
Pages with reference errors(ප්‍ර 2, පිටු 887)cite-tracking-category-cite-errorPages in this category have errors in the usage of references tags.
Pages that use extended references(හිස්)cite-tracking-category-ref-extendsPages in this category use the "extends" attribute of the <ref> tag.
Pages with syntax highlighting errors(පිටු 4)syntaxhighlight-error-categoryThere was an error when attempting to highlight code included on the page.
Pages using deprecated enclose attributes(පිටු 31)syntaxhighlight-enclose-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated enclose syntax.
Pages using deprecated source tags(පිටු 90)syntaxhighlight-source-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated source tags.
Pages using deprecated categorytree parameters(හිස්)categorytree-deprecation-categoryThe page uses deprecated categorytree parameters like onlyroot.
Pages transcluding nonexistent sections(ප්‍ර 3, පිටු 6)lst-invalid-section-categoryThe page uses a #lst or #lsth parser function that references a section that doesn't exist on the given page.
Pages using deprecated score attributes(හිස්)score-deprecated-categoryThese pages use options provided by the Score extension which are deprecated. These are: "override_audio", "override_ogg", and "override_midi".
Pages using the Score extension(පිටු 4)score-use-categoryThese pages use the Score extension.
Pages with score rendering errors(හිස්)score-error-categoryThere was an error while rendering the score.
TemplateStyles stylesheets with errors(හිස්)templatestyles-stylesheet-error-categoryThe TemplateStyles stylesheet has an error.
Pages with TemplateStyles errors(පිටු 2)templatestyles-page-error-categoryThere was an error when processing a <templatestyles/> tag on the page.
MassMessage delivery lists(පිටු 1)massmessage-list-categoryThe page is a delivery list for the MassMessage extension.
Files with no machine-readable license(ලිපි 5)commonsmetadata-trackingcategory-no-licenseThe file does not have any machine-readable license template.
Files with no machine-readable description(ලිපි 1,853)commonsmetadata-trackingcategory-no-descriptionThe file does not have a machine-readable information template, or its description field is not filled out.
Files with no machine-readable author(ලිපි 2,491)commonsmetadata-trackingcategory-no-authorThe file does not have a machine-readable information template, or its author field is not filled out.
Files with no machine-readable source(ලිපි 1,807)commonsmetadata-trackingcategory-no-sourceThe file does not have a machine-readable information template, or its source field is not filled out.
Files with no machine-readable patent(හිස්)commonsmetadata-trackingcategory-no-patentThe file does not have a machine-readable patent template.
Articles with math errors(පිටු 3), Pages with math errors(ප්‍ර 3, පිටු 2), Templates with math errors(හිස්)math-tracking-category-errorPages in this category have errors in the usage of math tags.
Articles with math render errors(පිටු 3)math-tracking-category-render-errorPages in this category have rendering errors in the math tags.
Pages that use a deprecated format of the chem tags(පිටු 1)math-tracking-category-mhchem-deprecationPages in this category use a deprecated format of the chem tags
Pages that use a deprecated format of the math tags(හිස්)math-tracking-category-texvc-deprecationPages in this category use a deprecated format of the math tags
Pages using babel with named parameters(හිස්)babel-template-params-categoryThe page passes a name=value parameter to the #babel parser function. The behavior of these parameters may change in the near future.
Pages with malformed coordinate tags(පිටු 2)geodata-broken-tags-categoryThe page has a malformed {{#coordinates:}} tag.
නොදන්නා ගෝලීය අගයක් සහිත පිටු(හිස්)geodata-unknown-globe-categoryThe page uses an unknown value of the globe parameter for coordinates.
Pages with invalid region value(හිස්)geodata-unknown-region-categoryThe page uses an invalid value of the region parameter for coordinates.
Pages with unknown type of coordinates(හිස්)geodata-unknown-type-categoryThe page uses an unknown value of the type parameter for coordinates.
ප්‍රවර්ගය අක්‍රියයිdiscussiontools-comments-before-first-heading-categoryThe discussion page contains comments in the lede section (before first heading). This may cause the lede or the comments to be displayed incorrectly, especially in the mobile version and in mobile apps.
අක්ෂර දෝෂ සහිත පිටු(ප්‍ර 20, පිටු 652)scribunto-common-error-categoryThere was an error when processing the modules included on the page.
Scribunto modules with errors(හිස්)scribunto-module-with-errors-categoryThe module has an error in it.
Pages with unreviewed translations(පිටු 90)cx-unreviewed-translation-categoryPages translated with the Content Translation tool that contain a high amount of unreviewed content
Pages with unresolved properties(පිටු 1)unresolved-property-categoryThis category lists pages that reference Wikidata properties that cannot be found neither by their property ID nor label.
Redirects connected to a Wikidata item(ප්‍ර 3, පිටු 842)connected-redirect-categoryThis category lists redirect pages that are connected to a Wikidata item.
Pages with maps(පිටු 180)kartographer-tracking-categoryThe page includes a map
Pages with broken maps(පිටු 5)kartographer-broken-categoryThe page includes an invalid map usage
ෆොනෝස් දිගුව භාවිතා වන පිටු(ප්‍ර 1, පිටු 186)phonos-tracking-categoryThe page uses the Phonos extension.
Pages with Phonos rendering errors(හිස්)phonos-error-categoryThere was an error while rendering Phonos.
Pages with graphs(ප්‍ර 1, පිටු 24)graph-tracking-categoryThe page includes a <graph> tag.
Pages with disabled graphs(ප්‍ර 1, පිටු 13)graph-disabled-categoryThe page includes a <graph> tag, which is temporarily not available (T334940).
Pages using ISBN magic links(පිටු 494, ලිපි 3)magiclink-tracking-isbnThis page uses ISBN magic links. See mediawiki.org on how to migrate.
Pages using RFC magic links(පිටු 14)magiclink-tracking-rfcThis page uses RFC magic links. See mediawiki.org on how to migrate.
Pages using PMID magic links(පිටු 8)magiclink-tracking-pmidThis page uses PMID magic links. See mediawiki.org on how to migrate.
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:TrackingCategories" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි