ඛමාජ් රාගය හින්දුස්ථානී සංගීතයට අයත් රාගයකි. මෙය 2007 වසරේ සිට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ අ.පො.ස. (සා.පෙ.) සඳහා වූ නව විෂය නිර්දේශය යටතේ සිසුනට නිර්දේශිත ය. අන් රාග සේ ම මීට ද සර්ගම්, ලක්‍ෂණ, මධ්‍යලය හා විලම්භ ලය ගීත ඇතුලත් වේ.

රාග විවරණසංස්කරණය

ඛමාජ් රාගය රාග විවරණ
ථාටය (මේලය) ඛමාජ්
ආරෝහණ ස, ග, ම, ප, ධ, නි, ස
අවරෝහණ ස, නි, ධ, ප, ම, ග, රි, ස
ජාතිය ෂාඩව සම්පූර්ණ
වාදී ස්වරය
සංවාදී ස්වරය නි
මුඛ්‍යාංගය නිධ මපධ මග
ගායන සමය රාත්‍රී දෙවන ප්‍රහරය
රස ශෘංගාර

සර්ගම් ගීතයසංස්කරණය

ඛමාජ් රාගය සඳහා වූ එක් සර්ගම් ගීතයක් පහතින් දැක්වේ. {සසසග අෆ්‍රcස්ග්ට්බ්ඩ් }}

ලක්‍ෂණ ගීතයසංස්කරණය

ඛමාජ් රාගය සඳහා වූ එක් ලක්‍ෂණ ගීතයක් පහතින් දැක්වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඛමාජ්_රාගය&oldid=474978" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි