99 100 101
ප්‍රමුඛඑක් සියය
ක්‍රමසූචක100 වන
(එක hundredth)
සාධක සෙවීම22• 52
භාජක1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100
රෝමානු සංඛ්‍යාංකයC
යුනිකේත සංකේතය(න්)C, ⅽ
ද්විමය11001002
ත්‍රිමය102013
චතූර්මය12104
පංචමය4005
ෂෂ්ඨමය2446
අෂ්ටමය1448
ද්වාදශමය8412
ෂඩ්දශමය6416
විසිමය5020
පාදම 362S36
ග්‍රීක සංඛ්‍යාංකයρ
අරාබි١٠٠
බෙංගාලි১০০
චීන සංඛ්‍යාංකය佰,百
කොරියානු
දෙවනගිරි१००
හෙබ්‍රෙව්ק (Kuf)
කෙමර්១០០
දෙමළ௱, க00
තායිร้อย, ๑๐๐
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=100_(සංඛ්‍යාව)&oldid=331911" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි