ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස


ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස යනු ශ්‍රී ලංකාවේ පරිපාලන ඒකක වර්ගයකි. ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක එහි උප පරිපාලන ඒකකය ලෙස ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස වලට බේදා ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ අතීතයේ පැවති පරිපාලන ඒකකවු කෝරළේ , රට යන අතීත පරිපාලන ඒකක වර්ථමාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවලට පදනම වි ඇත.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස, දිස්ත්‍රික්ක අනුව පහතින් දක්වා ඇත:

මධ්‍යම පළාත

සංස්කරණය

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

සංස්කරණය

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය

සංස්කරණය

නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කය

සංස්කරණය

නැගෙනහිර පළාත

සංස්කරණය

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය

සංස්කරණය

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය

සංස්කරණය

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය

සංස්කරණය

උතුරු මැද පළාත

සංස්කරණය

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

සංස්කරණය

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය

සංස්කරණය

උතුරු පළාත

සංස්කරණය

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

සංස්කරණය

කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය

සංස්කරණය

මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය

සංස්කරණය

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය

සංස්කරණය

වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කය

සංස්කරණය

වයඹ පළාත

සංස්කරණය

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

සංස්කරණය

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය

සංස්කරණය

සබරගමුව පළාත

සංස්කරණය

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය

සංස්කරණය

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය

සංස්කරණය

දකුණු පළාත

සංස්කරණය

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

සංස්කරණය


හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

සංස්කරණය

මාතර දිස්ත්‍රික්කය

සංස්කරණය

ඌව පළාත

සංස්කරණය

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

සංස්කරණය

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය

සංස්කරණය

බස්නාහිර පළාත

සංස්කරණය

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

සංස්කරණය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

සංස්කරණය

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

සංස්කරණය

මේවාද බලන්න

සංස්කරණය

බාහිර සබැදි

සංස්කරණය