ගෝමරන්කඩවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

ගෝමරන්කඩවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය යනු, ශ්‍රී ලංකාවේ, නැගෙනහිර පළාතේ, ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ, පිහිටි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයකි.

ගෝමරන්කඩවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
රට ශ්‍රී ලංකාව
පළාතනැගෙනහිර පළාත
දිස්ත්‍රික්කයත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කය
වේලා කලාපශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව (UTC+5:30)

ජනගහනයසංස්කරණය

ගෝමරන්කඩවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ජනගහණය වසර 2015 වන විට පුද්ගලයින් 8563 කි. ඉන් 4247ක් පිරිමින් වන අතර කාන්තාවන් ගණන 4316 කි.

ග්‍රාම නිළධාරි වසම්සංස්කරණය

ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 10 කි.

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි වසම වසම් අංකය ජනගහණය ස්ත්‍රී පුරුෂ පවුල් ගණන
1 ගෝමරන්කඩවල 231 933 472 461 293
2 කල්‍යාණපුර 231 සී 1158 571 587 376
3 ගල්කඩවල 232 1142 573 569 366
4 පඹුරුගස්වැව 232 ඒ 533 271 262 187
5 කන්දමලාව 232 බී 1178 593 585 396
6 මැදවච්චිය 233 566 276 290 194
7 කිවුලකඩවල 233 ඒ 1062 563 499 346
8 පුලිකන්ඩිකුලම 233 බී 920 443 477 217
9 මයිලවැව 233 සී 275 132 143 100
10 බක්මීගම 233 ඩී 796 422 374 279
එකතුව 8563 4316 4247 2754

ආර්ථිකයසංස්කරණය

ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්සංස්කරණය

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය