යාපනය පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය

(යාපනය දිස්ත්‍රික්කය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය යනු ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ පිහිටා ඇති දිස්ත්‍රික්කයකි. දිස්ත්‍රික්කයේ සම්පූර්ණ භූමි වර්ගප්‍රමාණය වර්ග කිමී 1,025 ක් වන අතර සම්පූර්ණ ජනගහණය ( 2012 දි ) 583,378 ක් විය.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය
පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය
යාපනය දිස්ත්‍රික්කය ඉස්මතු කොට දැක්වුනු ශ්‍රී ලංකාවේ සිතියමක්
යාපනය දිස්ත්‍රික්කය ඉස්මතු කොට දැක්වුනු ශ්‍රී ලංකාවේ සිතියමක්
රට ශ්‍රී ලංකාව
පළාතඋතුරු පළාත
විශාලතම නගරයයාපනය
සරිය
 • මුළු1,025 කිමී2 (396 සතරැස් සැත)
 • භූමිය929 කිමී2 (359 සතරැස් සැත)
 • ජලය96 කිමී2 (37 සතරැස් සැත)
ජනගහණය(2012)
 • මුළු583,378
 • ඝණත්වයBad rounding here570/කිමී2 (Bad rounding here1,500/වර්ග සැත)
වේලා කලාපශ්‍රී ලංකාව (UTC+05:30)
ISO 3166 කේතයLK-41

ආශ්‍රිත ලිපි සංස්කරණය