ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස

විකිමීඩියා ලැයිස්තු ලිපිය
Divisional Secretariats of Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 43 කි. එ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ 19 ක් මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ 13 ක් සහ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ 11 ක් ලෙසය.


අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයසංස්කරණය


මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයසංස්කරණය


ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයසංස්කරණය

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

බාහිර සබැදිසංස්කරණය