ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස

Divisional Secretariats of Sri Lanka

ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස ගණන 11 කි. එනම්

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

බාහිර සබැදිසංස්කරණය