මොණරාගල පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය

(මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය ශ්‍රී ලංකාවේ ඌව පළාතේ පිහිටා ඇති දිස්ත්‍රික්කයකි. දිස්ත්‍රික්කයේ සම්පූර්ණ භූමි වර්ගප්‍රමාණය වර්ග කිමී 5,636 ක් වන අතර සම්පූර්ණ ජනගහණය ( 2012 දි ) 448,194 ක් විය. මෙම දිස්ත්‍රික්කය ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවනියට විශාලම දිස්ත්‍රික්කයයි.

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය
පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය
මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය ඉස්මතු කොට දැක්වුනු ශ්‍රී ලංකාවේ සිතියමක්
මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය ඉස්මතු කොට දැක්වුනු ශ්‍රී ලංකාවේ සිතියමක්
රට ශ්‍රී ලංකාව
පළාතඌව පළාත
විශාලතම නගරයමොණරාගල
සරිය
 • මුළු5,636 කිමී2 (2,176 සතරැස් සැත)
 • භූමිය5,508 කිමී2 (2,127 සතරැස් සැත)
 • ජලය131 කිමී2 (51 සතරැස් සැත)
ජනගහණය(2012)
 • මුළු448,194
 • ඝණත්වයBad rounding here80/කිමී2 (Bad rounding here210/වර්ග සැත)
වේලා කලාපශ්‍රී ලංකාව (UTC+05:30)
ISO 3166 කේතයLK-82
ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය