දොම්පෙ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

791050383V මහින්ද කුමර සිරි දොම්පෙ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය යනු, [[ශ්‍රී ලංකාව

දොම්පෙ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
රට ශ්‍රී ලංකාව
පළාතබස්නාහිර පළාත
දිස්ත්‍රික්කයගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය
වේලා කලාපශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව (UTC+5:30)

|ශ්‍රී ලංකාවේ]], බස්නාහිර පළාතේ, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ, පිහිටි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයකි.

ජනගහනය සංස්කරණය

== ග්‍රාම නිළධාරි වසම් ==420/

ආර්ථිකය සංස්කරණය

ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් සංස්කරණය

ආශ්‍රිත ලිපි සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය